JHS-palautteenantomenettelyt

 

Jokaista JHS-suositusta valmisteltaessa järjestetään ainakin kerran julkinen palautekierros, jonka tarkoituksena on auttaa arvioimaan, onko luonnos kypsä JHS-suositukseksi. Kypsyyttä arvioidaan luonnoksen sisällön kattavuuden, ymmärrettävyyden ja merkittävyyden perusteella. Työryhmä sopii JHS-sihteerin kanssa palautekierroksen käynnistämisestä. Lisäksi suositusta päivitettäessä tarkistetaan, miten laajoista muutoksista on kyse. Laajuus ilmoitetaan palautepyynnössä.

 

Palautepyyntö lähetetään kaikille tunnistetuille intressitahoille, JHS-jakelulistan jäsenille sekä työryhmän esittämille tahoille. Palautepyyntö julkaistaan myös JHS-järjestelmän www-sivuilla. Palautekierros on avoin ja julkinen - suositusluonnos on niin yksityishenkilöiden, julkisen hallinnon organisaatioiden, erilaisten yhteisöjen kuin kaupallisten toimijoidenkin kommentoitavissa. Aikaa palautteen antamiseen on annettava vähintään neljä viikkoa palautepyynnön julkaisemisesta (heinäkuuta ei lasketa palautteenantoaikaan).

 

Palautteenantajat voivat esittää suositusluonnoksen:

  • hyväksymistä muutoksitta
  • hyväksymistä muutoksin (muutosehdotukset on eriteltävä)
  • hylkäämistä (vastustamisperusteet on esitettävä).

Työryhmä tekee saadusta palautteesta yhteenvedon ja kuvauksen palautteen huomioimisesta sekä päivittävät suositusluonnosta palautekoosteen mukaisesti. Työryhmän tehtävä on arvioida ja suhteuttaa palautteen aiheuttamat muutostarpeet suositusluonnokseen. Erityisesti vastustamisperusteet on tutkittava huolellisesti ja niihin on vastattava.

 

Muun kuin vastustavan palautteen huomioiminen merkitään palautekoosteeseen seuraavasti:

  • hyväksytty
  • hylätty
  • huomioitu
  • ei toimenpiteitä

Palauteyhteenveto vastineineen sekä sen mukaisesti päivitetty suositusluonnos  julkaistaan www-sivuilla avoimesti kommentoitavaksi ja tästä lähetetään erikseen tieto ensimmäiseen palautepyyntöön vastanneille tahoille. Tällöin vastausaikaa on kaksi viikkoa. Tämän jälkeen työryhmä antaa taas vastineensa palautteisiin sekä päivittää suositusluonnosta vastaavasti.

 

Suositusluonnos, palautekoosteet sekä käyttöönotto- ja ylläpitosuunnitelma toimitetaan asiantuntijajaoston käsiteltäväksi. Luonnos voidaan joko hyväksyä Juhtan käsiteltäväksi, palauttaa työryhmälle jatkovalmisteluun tai hylätä.

 

Suositusten laatimiseen liittyvät menettelytavat on kuvattu suosituksessa JHS 136 Menettelytavat JHS-työssä.